Праграма "5 + 1"

СУБОТА - ЧАС НЕ ДЛЯ НУДЫ!!!

Паважаныя навучэнцы, бацькі, бабулі і дзядулі!

Запрашаем Вас займальна і цікава адпачыць у сценах нашай школы.

 Шосты дзень тыдня субота - з'яўляецца арганічнай часткай цэласнай адукацыйнай сістэмы школы. Адна з важных задач, якія стаяць перад педагагічным калектывам школы, - эфектыўная арганізацыя выхаваўчай работы ў шосты школьны дзень тыдня. Яна плануецца і праводзіцца ў адпаведнасці з планам работы школы, арганічна дапаўняючы і працягваючы яе. Работа школы арганізавана па тэматычных тыднях, дэкадах, месячніках і да т.п., а арганізацыйна-змястоўная работа ў шосты дзень тыдня праводзіцца ў адпаведнасці з іх тэматыкай. Адмысловая ўвага надаецца правядзенню ў суботу фізкультурна-аздараўленчых і спартова-масавых мерапрыемстваў.

 На сучасным этапе развіцця школьнай рэформы ў Рэспубліцы Беларусь адным з ключавых момантаў з'яўляецца прадастаўленне шостага дня рабочага школьнага тыдня для мерапрыемстваў па ўмацаванні фізічнага, псіхічнага і маральнага здароўя, інтэлектуальнага развіцця і грамадзянскага станаўлення школьніка.

 У навучэнцаў з'явіўся вольны час, для разумнага выкарыстання якога патрабуюцца як умовы, так і ўменні яго арганізацыі. У сувязі з гэтым узнікае шэраг задач, вырашэнне якіх неабходна ўлічыць пры арганізацыі выхаваўчай работы. Гэта:

 • пашырэнне дзейнасці дзіцячых і маладзёжных аб'яднанняў;
 • арганізацыя ўзаемадзеяння школы і мікрасоцыуму;
 • новы падыход у рабоце з вучнямі арганізатараў пазавучэбнай дзейнасці;
 • узмацненне ролі пазашкольных устаноў па арганізацыі вольнага часу навучэнцаў.

Відавочна, што выкананне гэтых задач звязана з удасканаленнем сістэмы педагагічнага забеспячэння ўсебаковага развіцця школьнікаў, з пошукам новых арганізацыйна-педагагічных форм работы школы. Неабходна прадумана арганізаваць вольны час дзяцей і падлеткаў: уцягваць вучняў у заняткі спортам, турызмам, мастацкай і тэхнічнай творчасцю ў розных клубах і аб'яднаннях, умела арганізаваць культурна-дасугавую дзейнасць, заняткі па інтарэсах і патрэбнасцям.

 Пераход школ на пяцідзённы вучэбны тыдзень патрабуе якасна новага падыходу да планавання і арганізацыі выхаваўчай работы ў шосты (школьны) дзень тыдня, які з'яўляецца арганічнай часткай усёй сістэмы адукацыйнага  працэсу, накіраванага на вырашэнне важнейшых задач выхавання:

 • маральнае развіццё асобы, якое прадугледжвае ўсведамленне навучэнцамі факта суіснавання і ўзаемадзеяння ў свеце мноства культур, кожная з якіх мае свае ідэалы, сістэму духоўных і маральных каштоўнасцей; засваенне паняццяў аб культуры, маральнасці, духоўнасці як аб каштоўнасцях; выхаванне маральных якасцей (міласэрнасці, годнасці, кахання, дабра, працавітасці, прыстойнасці) і вопыту маральных паводзін;
 • фарміраванне патрыятызму і грамадзянскасці, заснаванае на любові да сваёй зямлі, народа, мовы, павагі да гісторыі сваёй Айчыны, нацыянальнай культуры, традыцый, звычаяў; выхаванне ў навучэнскай моладзі грамадзянскага абавязку, адказнасці, мужнасці, заснаваных на ведах грамадзянскага права і абавязкаў;
 • развіццё самасвядомасці асобы як здольнасці вылучаць сябе з навакольнай рэчаіснасці ў якасці самастойнага суб'екта культуры, адносін, эканамічнай, сацыяльнай і іншых відаў дзейнасці, як здольнасці ўсведамляць сябе прадстаўніком чалавецтва, сваёй краіны, народа, сям'і, прафесійных і іншых груп;
 • фарміраванне працоўных і жыццёвых навыкаў: творчых адносін да працы, мэтанакіраванасці, працавітасці, адказнасці, сумленнасці, уменні прагназаваць асабістыя і калектыўныя працоўныя поспехі, здольнасць да прафесійнага самаўдасканалення, развіццё навыкаў самаабслугоўвання і бяспечных паводзін;
 • фарміраванне адказных паводзін, якое праяўляецца ў здольнасці кантраляваць сябе, свае натуральныя патрэбнасці і задаткі, ва ўменні паказаць сябе ў якасці суб'екта дзейнасці, камунікацыі, культуры, магчымасці праяўляць самадзейнасць і творчы патэнцыял, выконваць правілы і нормы інтэрната; развіццё здольнасці разумна кантраляваць свае паводзіны; выпрацоўка і пастаноўка перад сабой мэты; ацэнка, матываванне і абдумванне сваіх дзеянняў; прыняцце правільных рашэнняў і ўменне зацвярджацца ў іх; планаванне арганізацыі сваёй дзейнасці, напрамак выканання рашэнняў;
 • фарміраванне здаровага ладу жыцця - стаўленне да свайго здароўя як да каштоўнасці, прывіццё ўменняў і навыкаў захавання і ўмацавання здароўя;
 • развіццё эмацыйнай сферы асобы дзіцяці ў працэсе эстэтычнага выхавання сродкамі прыроды і мастацтва, якое ажыццяўляецца ў першую чаргу ў сям'і, у роднасных адносінах, заснаваных на каханні, клопаце, цеплыні, негвалце;
 • развіццё пачуцця цудоўнага сродкамі прыроды, навакольнага прадметнага асяроддзя, мастацтвам, якое павышае актыўнасць выніковасць, творчы характар дзейнасці выхаванцаў і фарміруючае ўменне бачыць, любіць і шанаваць цудоўнае ва ўсіх сферах іх жыццядзейнасці, у адносінах і зносінах;
 • развіццё экалагічнай свядомасці, якая прадугледжвае стварэнне ўмоў для набыцця вучнямі і моладдзю адпаведных ведаў і практычнага вопыту вырашэння праблем у гэтай галіне; фарміраванне каштоўнасных арыентацый экалагічнага характару і звычак эколагамэтазгоднай дзейнасці; здольнасць да прычынна-выніковага аналізу сітуацый і з'яў у сістэме «чалавек - грамадства - прырода» і выбару спосабаў рашэння экалагічных задач

У цэнтры ўвагі педагогаў павінны знаходзіцца тры галоўныя напрамкі выхаваўчай работы.

 Першы звязаны з непасрэдным узаемадзеяннем з вучнем:

 • вывучэнне індывідуальных асаблівасцей яго развіцця, інтарэсаў, жыццёвых навыкаў;
 • праграмаванне выхаваўчага ўздзеяння;
 • рэалізацыя комплексу метадаў і форм індывідуальнай работы;
 • уключэнне дзяцей у розныя віды дзейнасці па інтарэсах у рамках існуючых у школе гурткоў, секцый, клубаў;
 • аналіз эфектыўнасці выхаваўчага ўздзеяння.

Другі напрамак звязаны са стварэннем выхаваўчага асяроддзя:

 • згуртаванне дзіцячага калектыва;
 • фарміраванне спрыяльнай эмацыйнай атмасферы;
 • уключэнне дзяцей у розныя віды сацыяльна актыўнай дзейнасці;
 • развіццё дзіцячага самакіравання.

Трэці напрамак прадугледжвае карэкцыю і каардынацыю розных выхаваўчых уплываў у соцыуме:

 • работа з сям'ёй, прыцягненне бацькоў да выхаваўчай работы ў суботні дзень;
 • карэкцыя ўздзеянняў сродкаў масавай камунікацыі;
 • нейтралізацыя негатыўных уздзеянняў соцыума;
 • узаемадзеянне з культурнымі і іншымі адукацыйнымі ўстановамі.

Ствараючы варыятыўныя і аўтарскія мадэлі выхаваўчай работы ў суботні дзень, неабходна арыентавацца на тыя варыянты, якія зададзены Канцэпцыяй і Дзяржаўнай праграмай выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі.

 У шосты дзень тыдня работа павінна быць арганізавана для ўсіх навучэнцаў з улікам той часткі навучэнцаў, якая мае ў гэтым патрэбу. Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на ўключэнне ў арганізаваную дзейнасць вучняў з праблемных сем'яў, педагагічна запушчаных дзяцей, якія маюць патрэбу ў пастаянным педагагічным уплыве. Жыццё падлеткаў павінна быць насычана цікавымі відамі дзейнасці. Да работы з дзецьмі неабходна прыцягваць спецыялістаў, тады яна не будзе зводзіцца да дробязнай апекі.

 Сёння неабходна больш актыўна і мэтанакіравана прыцягваць бацькоў да арганізацыі і правядзення шостага школьнага дня.

 З боку адміністрацыі школы важны кантроль не толькі па пытаннях арганізацыйнага плана, умацавання матэрыяльнай базы, расстаноўкі кадраў, але неабходны і кантроль за зместам і выніковасцю выхаваўчай работы ў шосты (школьны) дзень тыдня. Задача адміністрацыі школы - зацікавіць увесь настаўніцкі калектыў у рабоце з навучэнцамі.

 Выхаваўчыя функцыі ў шосты дзень тыдня закліканы выконваць усе педагагічныя работнікі школы:

 Дырэктар школы: Задача школы - не вызваліць сям'ю ад клопату аб выхаванні дзіцяці, а, наадварот, далучыць бацькоў да школьнага жыцця іх дзяцей. Прызначэнне асветніцкай і інфармацыйнай работы з бацькамі ў тым, каб актывізаваць пазітыўныя фактары сямейнага выхавання і гуманістычны патэнцыял школы, забяспечыць іх узаемадапаўненне. Важна правесці маніторынг запытаў навучэнцаў і іх бацькоў, а таксама магчымасцей членаў педагагічнага калектыву ў справе арганізацыі шостага школьнага дня.

 • каардынуе і вызначае змест і асноўныя напрамкі работы;
 • садзейнічае ўмацаванню спрыяльнага псіхалагічнага клімату;
 • стварае належныя ўмовы для творчасці педагогаў і развіцця дзяцей.

Намеснікі дырэктара:

па вучэбнай рабоце:

 • непасрэдна арганізуе работу педагогаў у школе па правядзенні навучальных заняткаў,  факультатываў, дадатковых заняткаў на платнай аснове;
 • аказвае метадычную дапамогу па пытаннях вучэбнай работы з вучнямі.

 па выхаваўчай рабоце:

 • непасрэдна арганізуе работу педагогаў у школе і яе мікрараёне па правядзенні выхаваўчых мерапрыемстваў, заняткаў клубаў, аб'яднанняў па інтарэсах і спартыўных секцый;
 • аказвае метадычную дапамогу па пытаннях выхаваўчай работы з вучнямі;
 • акумулюе інфармацыю аб магчымасцях арганізацыі забаўляльнай занятасці, выкарыстоўвае яе пры планаванні, даводзіць яе непасрэдна выканаўцам;
 • забяспечвае нармальнае функцыянаванне ўсіх асноўных напрамкаў пазаўрочнай выхаваўчай работы;
 • залучае ў яе класных кіраўнікоў, педагога-арганізатара, педагога сацыяльнага, педагога-псіхолага, па магчымасці настаўнікаў-прадметнікаў і бацькоў.

 

Педагог-арганізатар:

 • прымае непасрэдны ўдзел у падрыхтоўцы і распрацоўцы сцэнарыяў мерапрыемстваў;
 • арганізуе ўдзел у іх дзяцей;
 • арганізуе работу дзіцячых аб'яднанняў і арганізацый.

 

Педагог сацыяльны і педагог-псіхолаг:

 • арганізуюць кансультацыі для бацькоў, навучэнцаў, настаўнікаў;
 • бяруць удзел у мерапрыемствах;
 • праводзяць работу з сям'ёй.

 

Класныя кіраўнікі, настаўнікі-прадметнікі:

 • арганізуюць удзел дзяцей у мерапрыемствах шостага дня тыдня;
 • плануюць і арганізуюць работу непасрэдна з класнымі калектывамі;
 • праводзяць работу з сям'ёй;
 • прыцягваюць бацькоў да выхаваўчай працы ў шосты школьны дзень;
 • праводзяць індывідуальную работу з навучэнцамі.

 

Непасрэднае ўзаемадзеянне з навучэнцамі:

 • індывідуальная работа;
 • уключэнне дзяцей у розныя віды дзейнасці па інтарэсах (вучэбныя заняткі, аб'яднанні па інтарэсах, секцыі, клубы, добраахвотныя аб'яднанні).

 

Стварэнне выхаваўчага асяроддзя:

 • уключэнне дзяцей у розныя віды сацыяльна актыўнай дзейнасці;
 • дзейнасць дзіцячых арганізацый.

 

Карэкцыя і каардынацыя розных выхаваўчых уплываў у соцыуме:

 • работа з сям'ёй, прыцягненне бацькоў да выхаваўчай работы ў суботні дзень;

 

Умацаванне маральнага і псіхафізічнага здароўя:

 • фізкультурна-аздараўленчыя заняткі;
 • спартыўна-масавая работа;
 • работа па прафілактыцы шкодных звычак, зацвярджэнне здаровага ладу жыцця.